Forretningsbetingelser 

Gyldighed 

Ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Connie Dyrløv gælder disse forretningsbetingelser med mindre andet er aftalt skriftligt Alle ydelser, forløb, online-sessioner, kurser, produkter, workshops og 1:1 mentoring/coaching udgår fra Connie Dyrløv, Skt. Knuds Kirkestræde 15, 3., 5000 Odense C. CVR-nr. 34412499. Mail: connie@conniedyrloev.dk. En aftale er indgået, når Connie Dyrløv har modtaget købers accept mundtligt eller skriftligt. 

Fortrolighed 

Connie Dyrløv behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Connie Dyrløv deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand. Dog kan Connie Dyrløv videregive dine oplysninger, informationer og dit materiale til tredjeparter, som udfører opgaver for Connie Dyrløv. Sådanne tredjeparter får kun adgang til dine informationer, oplysninger og materiale i det omfang, det er nødvendigt for, at de kan varetage den opgave, de skal udføre for Connie Dyrløv, og de må ikke videregive dine oplysninger, information og materiale til andre. Køber er bekendt og indforstået med, at Connie Dyrløv fra tid til anden kan være beskæftiget med andre lignende opgaver. 

Priser 

Alle priser er i danske kroner (DKK) ekskl. moms. 

Betaling 

Mentorforløb, online-sessioner, kurser, workshops og 1:1 mentoring/coaching betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende. Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 8 dage fra fakturadato. 

Levering 

Mentorforløb, online-sessioner, kurser, workshops og 1:1 mentoring/coaching afvikles på de angivne tidspunkter. Hvis der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Aflyses et kursus, mentorforløb eller en anden ydelser på foranledning af Connie Dyrløv, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur. Aflyses et tidspunkt eller en dato for et møde eller en session – fysisk eller online, bliver dagen og tidspunktet erstattet af en ny dato efter nærmere aftale. Du kan ændre tidspunkter for sessioner i forbindelse med forløb indtil 24 timer inden din aftale. Efter endte sessioner, møder samt udarbejdede og leverede services gives der ikke penge retur. 

Du er selv ansvarlig for at: 
→ møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt
→ du har en velfungerende telefon eller internetforbindelse
→ læse produktbeskrivelsen igennem på det pågældende produkt, inden du bekræfter aftale og køb. 

Rettigheder 

Connie Dyrløv har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed ved kurser, workshops, mentoringforløb og 1:1 mentoring. Ved køb af Connie Dyrløvs ydelser opnår køber brugsret til skriftligt og digitalt materiale. Brugsretten er personlig, og materialet må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Materialet må ikke anvendes til andre formål end dem, de er købt til, herunder ikke kommercielt. Skitser, layout, særligt udviklede templates, særligt udviklede onlineløsninger, apps, tekstforslag, uddannelsesmodeller o.lign., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører Connie Dyrløv. De må ikke uden Connie Dyrløvs godkendelse overlades til tredjemand eller benyttes til andet end det i ordren beskrevet. 

Ansvar 

Ethvert ansvar, som Connie Dyrløv måtte pådrage sig i relation til sine produkter, forløb, online-sessioner, kurser, workshops og 1:1 mentoring/coaching, er begrænset til direkte skade og tab. Dog kan Connie Dyrløvs erstatningsansvar aldrig overstige 50% af prisen på den ydelse, erstatningsansvaret vedrører. Connie Dyrløv skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Connie Dyrløv har handlet simpelt uagtsomt. Connie Dyrløv har intet ansvar for købers manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Connie Dyrløv sig ansvar overfor tredjemand i anledning af købers manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands rettigheder, holder køber Connie Dyrløv skadesløs for sådan et ansvar. 

Ændring af forretningsbetingelser 

Connie Dyrløv har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre i gældende forretningsbetingelser uden varsel. Connie Dyrløv forbeholder sig ligeledes ret til at prisregulere løbende. 

Lovvalg og værneting 

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres af de danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

Scroll to Top